Fördjupat partiprogram

INNEHÅLL            PUNKTER

Stärkt demokrati 1-17
Internet och media 18
Polis och trygghet 19-23
Företagsamhet 24-29
Banksystemet 30-34
Energi 35-37
Invandring 38-42
U-landsbistånd 43-44
Skola och förskola 45-50
Pensionärer 51-52
Kollektivtrafik 53
Hälsa, vård och omsorg 54-67
Miljö 68-76
Jord-, skogsbruk, fiske och gruvdrift 77-83
Utrikespolitik 84
Försvar 85-86

Stärkt demokrati
1. Återställ och skydda grundlagen från ytterligare försämringar, så att makten tas tillbaka från EU till riksdagen och till svenska folket. En lagrådsremiss föreslår nu (januari 2018) inskränkningar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen som förbjuder journalister att skriva om bl.a. kriminella invandrare. https://nyheteridag.se/regeringen-vill-inskranka-tryckfriheten-oppnar-for-forbud-mot-att-skriva-om-kriminella-invandrare/ . Fler exempel: Lagtexten ”Sverige är medlem i EU” förhindrar EU-utträde upp till 8 års tid och måste bort. Ta även bort de tusentals nya EU-lagar som införts som svensk lag ända sedan 1993 vilka urholkat demokratin. Dit hör bl.a. FRA-lagen. Bara sedan 2006 har ca 170 st. lagändringar urholkat offentlighetsprincipen* vilka måste återställas. *Medborgarnas tillgång till myndigheternas beslut och handlingar (handlingsoffentligheten som funnits i Sverige sedan 1766) samt närvarorätt vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden (förhandlingsoffentligheten). Dessutom måste den enskildes rättigheter gentemot stat, företag och föreningar enligt Lissabonfördragets artiklar införas i grundlagen.

2. Halvera antalet riksdagsledamöter.
Omstart Sverige föreslår en halvering av antalet riksdagsledamöter från 349 till 175 st. Som jämförelse har Norges parlament 169 ledamöter. 349 är onödigt i ett modernt informationssamhälle. Ett lägre antal är bra för statsbudgeten och ökar det individuella ansvaret. En del av partibidraget skall gå till riksdagsledamöterna för viss kvot sekreterarhjälp och eget utredningsarbete.
Knapptryckarkompaniet

3. Avskaffa fallskärmarna för riksdagsledamöterna och utred sänkning av anställningsförmånerna. Angående det för skattebetalarna kostsamma bidraget för dubbel bosättning som innebär fullt ersatta Stockholmshyror kan utredaren ta ställning till 1: Minskad ersättningsnivå?, underlätta övernattning i tjänsterummen?, låta Statens fastighetsverk överta eller bygga ett eget hyreshus för ledamöterna?

Riksdagsledamöternas löner har gradvis ökat, från noll kronor vid enkammarriksdagens införande 1867, till högskolelärarnivå under 1960-talet, och vidare till dagens nivå (se nedan) samt lång semester och lågt arbetstidskrav; ca 3 riksdagssammanträden per vecka, utan närvaroplikt.

Drivkraften till riksdagsuppdraget måste vara av ideell karaktär och inte lönebaserad. Därför måste riksdagsledamöternas fallskärmar avskaffas och anställningsförmåner utredas. I dag bestämmer riksdagsledamöterna sina egna löner genom Riksdagens arvodesnämnd. För att bättre reglera riksdagens löner och förmåner skall lönesättnings-nämndens3 ledamöter fortsättningsvis tillsättas av den av oss föreslagna författningsdomstolen istället för riksdagsstyrelsen. Därmed blir nämnden oberoende gentemot riksdagen.

Riksdagsledamöterna erhåller idag utöver lön, arvoden, generösa ersättningar för resor och dubbel bosättning (helt betald lägenhetshyra i Stockholm. Alla riksdagsledamöter får också en fallskärm på 574 000 kr när de lämnar riksdagen utöver deras riksdagspension från 65 års ålder. http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-ledamoternas-guldkantade-formaner/

4. Avskaffa småpartispärren.
För att ytterligare vitalisera demokratin verkar Omstart Sverige dessutom för en avskaffad småpartispärr enligt nederländsk modell. http://www.bt.se/debatt/odemokratisk-sparr-bor-havas/

5. Inför fullständiga personval.
I dag måste en person på valsedeln för riksdag, lansting eller kommunalval vara förkryssad av minst 5% av partiets röster i en valkrets för att räknas. Detta inträffar därför mycket sällan. Inför fullständiga personval genom att alla personröster räknas.

6. Riksdagsledamöterna måste ha grundläggande kunskap i juridik i egenskap av lagstiftare. Juridisk introduktionskurs med betoning på lagstiftningsarbete och konstitutionens funktionssätt skall erbjudas mellan riksdagsvalet och riksdagens öppnande.

7. Inför närvaroplikt i riksdagen för samtliga riksdagsledamöter och ta bort det s.k. kvittningssystemet, som är ett sätt att systematiskt slippa närvara och slippa rösta och därmed slippa redovisa sin uppfattning i kontroversiella frågor.

8. Fördjupning saknas.

9. Inför beslutande folkomröstningar i alla viktiga samhällsfrågor enligt Schweizisk modell, dels om alla grundlagsändringar och dels då minst 100 000 personer via namnunderskrifter inklusive internetröstning via bank id, antingen motsatt sig en av riksdagen antagen lag, eller tagit initiativ i en fråga (medborgarinitiativ). Som komplement till traditionellt röstande erbjuds internetröstning med Bank ID. Samma webbplats används också som forum för nya valfrågor samt kommentarssidor för medborgarinitiativ. Internetröstningen skall vara öppen för att utesluta valfusk, d.v.s. alla kan se hur alla röstat. Detta gäller dock ej röstning i allmänna val.

10. För att hålla kommuner, domstolar och politiska partier ansvariga för sina ageranden skall de registreras som juridiska personer med organisationsnummer och säte och samtliga partibidragsgivare och bidragens användning skall redovisas offentligt. Valsedeln skall redovisa vilken juridisk person man röstar på. (namn, organisationsnummer och säte).

11. Skärp tjänstemannaansvaret betydligt, som även skall omfatta politiker och domare, med kännbara påföljder vid överträdelser, för en rättfärdig myndighetsutövning. Finlands lagstiftning på området ger vägledning, men skall i Sverige omfatta även privata medieföretag och deras anställda samt frilansare.
https://www.lag-avtal.se/tidningen/tjanstefel-har-i-det-narmaste-avkriminaliserats-6552079

12. Inför ämbetsmannaexamen med tillhörande ökade beslutsbefogenheter, vilket minskar byråkrati och hindrar att ärenden drar ut på tiden.
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/skarp-straffen-for-tjanstefel/.

13. För att undvika missbruk av skattebetalarnas pengar skall extern revisor krävas för alla statliga och kommunala verksamheter, domstolar, banker och politiska partier. I dag är inte ens riksrevisionsverkets revisorer utbildade revisorer.
https://www.youtube.com/watch?v=vdi-Lg9pwkY

14. Förbjud fallskärmsavtal inom alla statliga och kommunala verksamheter. Det stora ansvaret i en ansvarsfull befattning avspeglas i lönen och skall inte kompletteras med en fallskärm på skattebetalarnas bekostnad. Därmed kommer vi också tillrätta med problemet att personer som misskött sig och sägs upp eller avskedas idag blir belönade för detta genom en i förtid utlöst fallskärm.

15. Lagen om offentlig upphandling skall endast omfatta inköp på över 200 basbelopp (9,1 milj. kr 2018), för ökad konkurrens, värnande om mindre aktörer och snabbare & effektivare handläggningar. För beställningar på lägre belopp skall fri upphandling gälla under en likställighetsprincip; förbud mot särbehandling av leverantörer och utförare på ej saklig grund, samt under det av Omstart Sverige föreslagna, strikta kollegiala såväl som personliga tjänstemannaansvaret, vilket minimerar risken också för andra tjänstefel såsom tagande av muta och jäv i beslutsfattande.

16. Inför en folkvald, oberoende författningsdomstol (kallas ofta också för konstitutionsdomstol) med ledamöterna direktvalda av svenska folket i samband med riksdagsvalen, för att ge medborgarna det yttersta rättsskydd de i dag saknar.

Författningsdomstolens uppgifter
– Ogiltigförklara lagar och förordningar som strider mot grundlagen.
– Ogiltigförklara och förhindra verkställande av myndighetsbeslut, inklusive riksdagens, kommunernas och regeringens, som inte följer grundlagen eller övriga lagar.
– Granska att advokaters verksamhet sker i enlighet med gällande rättsregler
– Ta emot anmälningar från riksdagsledamöter eller enskilda och väcka åtal för
yttrande- och tryckfrihetsbrott (JK´s och JO´s uppgift idag).
– Tillsätta ledamöterna i en ny nämnd; Statens Rekryteringsnämnd, som skall ha tre huvuduppgifter:
a. Utgöra statens representant gentemot den enskilde vid lönesättningen av alla chefsdomare och andra högre befattningar såsom verkschefer, domare, åklagare och professorer.
b. Sätta normlöner och normpensioner för hela det statliga tjänstemannakollektivet och vara en överklagande instans vid tjänstetillsättningar.
c. Tillsätta följande statliga tjänster, för att motverka att tillsättanden sker pga
vänskapsband eller andra godtyckliga skäl istället för sökandens meriter:
– Domarna och jurist-ledamöterna i alla domstolar och överinstanser på nationell nivå.
– Alla ledamöter i nämnder med dömande funktioner som nu tillsätts av regeringen, såsom Statens Granskningsnämnd för Sveriges Radio och Statens ansvarsnämnd.
– Alla departementschefer, generaldirektörer, riksbankschefen och två av de tre riksrevisorerna. Den tredje skall tillsättas av riksdagen som idag.
Justitiekanslern och justitieombudsmannen blir överflödiga och slopas. Riksrevisorernas oberoende slopas för att ingå i författningsdomstolen och de skall minst inneha civilekonomexamen.

Det så kallade uppenbarhetsrekvisitet i grundlagen slopas för att möjliggöra en författningsdomstol. När vår grundlag gjordes om år 1974, såg riksdagsmajoriteten till att göra den meningslös. Viktigast var att införa det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar, som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart. Man inser att något som hundratals riksdagsledamöter och ett dussin ministrar ansett riktigt, inte kan vara uppenbart fel. Det har gett regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen, vilket också skett, och ingen instans finns för att tillrättalägga lagbrotten. Över 100 000 klagomål står därför i kö hos Europadomstolen (augusti 2014) för att få upprättelse.
Svenska folket utser författningsdomstolens ledamöter

Svenska folket utser författningsdomstolens ledamöter
På ett internetforum för allmänna val väljer vart 8:e år svenska folket rättens 7 ledamöter från 30 kandidater utsedda av Sveriges Domareförbund, som där presenterar sig själva med text och foto. Den med flest röster blir rättens ordförande.

Demokratiskt valda domare och ämbetsmän
Låt Sveriges generaldirektörer, landshövdingar och andra tjänstemän med högre befattningar tillsättas av en rekryteringsnämnd tillsatt av författningsdomstolen. I dag tillsätts många av dessa poster av regeringen på förslag av t.ex. statsministern. Detta riskerar att vänskapsband prioriteras högre än meriter i tillsättandet av dessa ansvarsfulla uppdrag.

17. Fördjupning saknas.

Internet och media
18. Ledamöterna i Granskningsnämnden för radio och TV skall tillsättas av den folkvalda författningsdomstolen istället för som idag regeringen, och nämndens beslut skall kunna överklagas till densamma. Granskningsnämndens verktygslåda skall utökas med rätt att utdöma straffpåföljder såsom vite och indragna sändningstillstånd vid osakliga och opartiska radio- och TV-sändningar. Idag slipper de som är ansvariga för vilseledande program undan med information om att de fällts, per brev och möjligen via media.

Nämndordföranden skall förpliktigas att snarast, dock högst inom 6 dygn från inkommen anmälan preliminärt granska den och vid behov dra in sändningsrättigheten för att motverka reprissändning eller ytterligare sändningar med liknande förseelser. Fällda utgivare skall producera och visa rättad sändning i sin helhet på egen bekostnad. Straffskalan skall bygga på det av Omstart Sveriges initiativ införda individuella tjänstemannaansvaret och vara extra kännbart för förvanskning av minoritetsåsikter.

Polis och trygghet
19. Decentralisera polisorganisationen, antingen genom återinförd länspolis (avskaffades 2015) eller till kommunal nivå, för ett decentraliserat beslutsfattande med lokalkännedom. Återetablera nedlagda poliskontor; minst ett poliskontor även i småkommuner. Låt kontorister ha hand om skrivbordsarbetet. Låt polisrapporterna återigen ge besked om förövarnas härkomst för bättre statistik och beslutsunderlag. Inför en särskild ordningspolis med höga krav på fysik. De flesta kan arbeta inom polisen men inte på alla poster. Förbjud politiska utnämningar av polischefer samt kvoteringskrav då dessa är irrelevanta kollektiva krav.

20. Samtliga medverkande i ett mord skall fällas för mord även om det inte går att bevisa vem som har gjort vad. Samma princip skall gälla även vid brottsrubricering ”vållande till annans död” samt ”dråp”. I dag kan samtliga frikännas, som i det uppmärksammade ”Lindomefallet”.

21. Fördjupning saknas.

22. Stärk vittnesskyddet och brottsofferskyddet. Gör det bl.a. lättare att få hemlig identitet. Efter polisanmäld misshandel skall ingen kvinna behöva leva i skräck för att bli uppsökt av gärningsmannen.

23. Inför jourdomstolar för ungdomsbrott med större inslag av rehabiliterande samhällstjänst i straffskalan. Sänk straffmyndighetsåldern från 15 till 12 år för att poängtera var och ens ansvar för sitt handlande och för att förhindra vuxna från att utnyttja minderåriga till att utföra grova brott. Som jämförelse har England 10 års straffmyndighetsålder. Ta bort alla straffrabatter såsom idag ges ”med hänsyn till förövarens ringa ålder” och till återfallsförbrytare. Alla skall sitta av varje brott för sitt eget straffvärde.

Företagsamhet
Sverige har ett för Europa unikt ekonomiskt försprång genom den stora mängden tillgångar i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Ändå har Sverige halkat efter i välfärdsligan ända sedan 1970. Exempelvis var Sveriges BNB år 1970 ca 30% högre än Schweiz. I slutet av 1990-talet var Schweiz BNP ca. 60% större än Sveriges BNP. Orsaken till detta är att Sverige under hela denna period haft världens högsta inkomstskatter och en småföretagsfientlig politik. Ca 95% av Sveriges företag är småföretag (1-5 anställda) med potential att bli morgondagens storföretag. Det är inte genom att sänka skatten för löntagarna genom jobbskatteavdrag som man får fler i arbete utan genom att sänka världens högsta arbetsgivaravgifter för i första hand småföretagen.

24. Halvera permanent arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna för alla företag, som är världens högsta, ca 31% resp. ca 26%. Reformen genomförs stegvis under 4 år, där första steget är en halvering av arbetsgivaravgifterna & egenavgifterna för alla företag med 0 (enskilda näringsidkare) till 2 anställda. Det räcker att 40% av Sveriges ca 1000 000 företag anställer i genomsnitt en enda person extra tack vare den sänkta arbetsgivaravgiften, så utraderas hela den nuvarande arbetslösheten på ca 400 000 personer. Reformen kan bli självfinansierad av alla sk. dynamiska effekter från denna kraftfulla arbetskraftsökning. Å ena sidan via kraftigt minskade statliga utgifter såsom bostadsbidrag och t.o.m. helt upphörda utgifter för arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd och å andra sidan kraftigt ökade statliga inkomster såsom inkomstskatt, bolagsskatt, arbetsgivaravgifter, egenavgifter och moms på de nyanställdas konsumtionsökning.

25. Slopa alla sk. 3:12 reglerna som innebär att småföretagare beskattas med en betydligt högre skattesats än stora företag. Reglerna återfinns numera i 56:e och 57:e kapitlet i inkomstskattelagen.

26. Inför lärlingsplatser för unga med minimilön enligt tysk modell. Ersättningen är där ca. 900 Euro (2014) = ca 8 000 kr per månad de första 2 åren efter skolan. Detta omöjliggörs idag i Sverige pga att arbetsgivarna tvingas tillämpa kollektivavtalens ingångslöner på mer än det dubbla. Därför finns det ont om unga på Sveriges arbetsplatser som i stället tvingas leva hemma hos föräldrarna utan inkomst, eller hanka sig fram med socialbidrag (ekonomiskt bistånd).

27. Tillåt minimilöner lägre än kollektivavtal åt långtidsarbetslösa, förtidspensionärer, pensionärer och sjukskrivna. Detta kommer nedbringa den höga ungdomsarbetslösheten, stimulera företagsamheten och vitalisera samhällsekonomin.

28. Höj den skattefria inkomsten för alla löntagare genom höjning av grundavdraget från 34 500 kr (2017) till totalt 120 000 kr per år, som är en vanlig nivå i Europa. Avskaffa samtidigt alla bidrag till yrkesverksamma med en årsinkomst på minst denna nivå, 120 000 kr (försörjningsstöd, sjukersättning, föräldraersättning, bostadsbidrag m.m.) Därmed minskar byråkratin och ungdomar, arbetslösa, långtidssjukskrivna m.fl. stimuleras till egen försörjning. Reformen är så kraftfull att den stimulerar dessa grupper till eget företagande på liknande sätt som starta eget-bidrag, men bättre pga att skattefriheten blir permanent till skillnad från starta eget-bidraget.

29. Hjälp nya uppfinningar att se dagens ljus!
Mängder av icke-konventionella uppfinningar världen över som kunnat innebära kvantsprång
till en bättre värld har köpts upp och lagts ner av storbolag som sett dem som ett hot. Sverige skall här visa vägen genom följande ändringar i patentlagen.
a) Då patent köps upp skall patenträtten återgå till den ursprungliga patenträttsinnehavaren utan kostnad, om denne efter 3 år så begär, om den nya patenträttsinnehavaren då ännu inte lanserat produkten eller en annan patenterad produkt som fyller en likvärdig funktion, på den öppna marknaden.
b) Kan det antas att en sådan annan patenterad produkt kostar mer i något försäljningsled eller om det i fråga om produkter för energibesparing/energialstring/energiomvandling/, att den ger sämre verkningsgrad eller längre återbetalningstid för köparen än vad en produkt enligt det uppköpta patentet skulle medföra, så måste patenträtten återgå till den ursprungliga patenträttsinnehavaren enligt föregående stycke.
c) Reformera Patentlagen så att uppfinningar som vid demonstration uppfyller deras åsyftade funktion skall beviljas även om funktionerna inte kan förklaras med hittills kända naturlagar.

 

Penningreform

Mindre än en procent av alla nya lån som bankerna ger ut består av befintliga pengar som någon annan satt in på bankerna. Resterande del, minst 99%, skapas av bankerna i det ögonblick lånen ges ut. Visst kan de vara lånade av riksbanken, med den enda skillnaden att det då är Riksbanken som skapar de nya pengarna för att täcka kapitalbehovet. Detta system, med en stor årlig nettoutlåning, leder till en enorm valuta- och vinstansamling hos det privata bankväsendet. Privatbankerna saknar lagstöd för att skapa svenska kronor, vilket är likställt med falskmynteri.

Omstart Sverige kräver en penningreform som innebär att privatbankernas rätt att skapa nya pengar överförs till Riksbanken. Vi förespråkar två huvudalternativ för genomförandet av en sådan penningreform, som får avgöras efter debatt mellan berörda parter.

Alternativ 1: Positiva Pengars genomtänkta förslag där alla privatpersoners och företags bankpengar finns på transaktions- och spar/investeringskonton hos privatbankerna, men på uppdrag av Riksbanken i vars balansräkning dessa medel ingår. Alternativ 1 måste kompletteras med krav på återupprättande av bankkontor med kostnadsfri hantering av sedlar och mynt såsom var praxis långt in på 2000-talet. Kravet kan formuleras utifrån ett samhällskrav på minst ett bankkontor per tätort överstigande en viss befolkningsmängd som sedan fördelas på de olika bankföretagen med samma relation som deras marknadsandel i omsättning.

Alternativ 2: Först skyddas bankspararnas pengar genom en sk. bankdelning där spekulationsverksamheten lyfts ur banker med sparkonton åt privatpersoner och företag, för att fortstätta i finansinstitut. Båda former av banker skall få tillåtas ta upp och ge ut egna lån, dock med 100% täckning. Riksbanken, under stärkt riksdags- och regeringskontroll, upprättar lokala bankkontor över hela landet med kostnadsfri hantering av fysiska kontanter åt alla.

En kombination av kontant-servicekontor ägda av privatbanker och Riksbanken är möjlig i både alternativ 1 och 2, med sistnämnda t ex i glesbygdsorter.

Hur reformen kommer att se ut i detalj får avgöras av Sveriges riksdag. Oavsett vilken modell som väljs så kommer reformen att skapa en kraftig engångs-kapitalökning för staten som möjliggör finansiering av bl.a. Omstart Sveriges föreslagna reformer under de första åren innan de dynamiska effekterna från sänkta arbetsgivaravgifter, en friskare befolkning mm blivit tillräckliga.

30. Återinför riksdagens och regeringens kontroll över Riksbanken som upphörde 1 januari 1989. Riksbanksarbetet kommer att fortsätta som vanligt, men regeringen får sista ordet.

31. Bankdelning
Denna programpunkt kommer inte att behövas om ”alternativ 1 Positiva Pengar” enligt ovan väljs, förutsatt att detta alternativ kommer att inkludera förbud för privatbankerna att själva bedriva handel med derivat; optioner, terminer, warranter, swappar mm.

Som ett första steg i en bankreform som tillåter privatbankerna att ge ut egna lån utan bokföring hos Riksbanken, dock med 100% täckning, är att skydda bankspararnas pengar från dagens högrisk-handel med olika former av vadslagningspapper, sk. derivat, genom en s.k. bankdelning enligt Glass Steagall-konceptet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act.

En bankdelning skapar dels sparbanker med enbart traditionell bankverksamhet, dvs in- och utlåning med 100% täckning, och dels finansinstitut som tillåts ägna sig åt nämda spekulativa värdepappershandel, vilket idag kraftigt dominerar all bankverksamhet. Derivatkontrakt är ett luftslott vars värde i världens bankers böcker 2008 uppgick till 28 gånger mer än hela världens BNP*, i dag ännu mer. Det finns ingen möjlig mängd pengar som kan ge täckning för detta.
*: Källa: tidskriften Ny Solidaritet, årg. 34, nr. 3, EAP, tryck: STC Vällingby 2008.

32. Riksbanken skall överta rätten till det digitala pengaskapandet från privatbankerna, såsom redan är lagstadgat för fysiska pengar. De vinstmedel som genereras av pengaskapandet och som på detta sätt överförs till statskassan är betydande. Samlad statistik på detta saknas. Det vi vet är att den totala vinsten endast från de 4 storbankerna är ca 100 miljarder kr. årligen. Därtill kommer vinsten från ytterligare 113 banker i Sverige (31/12 2016).

33. Lagstadga de fysiska kontanternas bevarande för att stärka individens frihet och integritet, samt som en säkerhet om vårt elektroniska system skulle slås ut eller tas över av annan makt. Ett kontantlöst samhälle skulle ge nya möjligheter för såväl myndigheter som banker att utöva ytterligare kontroll av medborgarna. Sedan 2010 har tex alla donationer till WikiLeaks blockerats av ledande betalningsförmedlare såsom Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal och Western Union. WikiLeaks hävdar att detta embargo initialt förstört 95 procent av organisationens inkomster och nästan förintat WikiLeaks. Blockaden utövas av amerikanska finansbolag och förhindrar även svenskar från att ge organisationen bidrag, trots att blockaden enligt USA:s regering saknar laglig grund. https://bitcoinmagazine.com/articles/wikileaks-public-donation-address-receives-th-bitcoin-1480629241/

Kontanthandeln måste bevaras dels genom krav på bankerna såsom beskrivs under rubriken ”Penningreform” ovan, och dels genom att lagstadga att samtliga näringsidkare med fysiska butiker skall vara skyldiga att hantera kontanter avgiftsfritt. Danmark har infört en liknande lagtext. Kravet på certifierat kassaregister skall slopas för att underlätta kassahanteringen och hålla nere utgifterna för småföretagarna.

34. Endast 12% av Sveriges guldreserv på ca 45 miljarder kronor är för närvarande placerat i Sverige, resten utomlands. Guldreserven behövs som säkerhet vid en eventuell  nationell eller internationell valutakollaps. Särskilt inför ett sådant scenario måste den redan nu tas hem till Sverige, liksom värdepapper i Sveriges valutareserv om dessa finns utomlands. https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article17744322.ab.

Filmsida om banksystemet

Energi

35. Öka satsningen på alternativa energikällor. Även under normal drift avges radioaktivitet från de svenska kärnkraftverken till havet och luften som ackumuleras i den marina miljön runt Sverige, bl.a i havstång. Slutförvaringsfrågan är inte heller löst tillfredsställande. Därför måste omställningen till förnyelsebara, samt även bortglömda energikällor intensifieras, såsom vågkraft, väduren-pumpning, vätgas, Toriumkärnkraft, kall fusion, s.k. fri- eller nollpunktsenergi samt Wankel-, Sterling-, och magnetmotorer för att på sikt kunna ersätta kärnkraften och minska förbränningen av fossila bränslen.

36. Bygg en transmutationsreaktor ensamt eller ihop med andra länder som enligt känd teknik oskadliggör eller kraftigt minskar radioaktiviteten hos kärnkraftsavfall.
https://www.nyteknik.se/innovation/ny-underkritisk-karnreaktor-kan-oskadliggora-atomavfall-6467371

37. Fördjupning saknas.

Invandring 

38. Återinför godkänt språktest i svenska i grundläggande Sverige-historia, högtider, grundläggande värderingar som jämlikhet, kvinnans ställning, demokratins funktionssätt i stora drag + en ed av kanadensisk typ för att flyktinginvandrare skall få uppehållstillstånd och arbetskraftsinvandrare skall få svenskt medborgarskap, för bättre integration i det svenska samhället. Begreppet tillfälligt uppehållstillstånd försvinner och de två stegen för integration blir återigen uppehållstillstånd följt av medborgarskap. Medborgarskapet bör vara en eftertraktad övergånsrit som stärker invandrarens samhörighetskänsla med Sverige och svenskarna.

39. Återställ lag och ordning i de kriminellt belastade, invandrartäta sk. ”särskilt utsatta områdena” eller ”no go-zonerna” dit lagen inte når. Det som krävs är

• oannonserade militärunderstödda polisräder i dessa områden, med arrestering och utvisning av alla papperslösa
• upprättande av tillfälliga polisstationer med patrullerande kvarterspolis i bostadsområdet
• tvångsförflyttning av invandrarhushåll till andra bostadsområden för bättre integrering i det svenska samhället
• Om det förekommer bostadskö till allmännyttiga bostäder i det ”särskilt utsatta området”, skall alla utlandsfödda i kön erbjudas överflyttning till valfri annan bostadskö i annat allmännyttigt bostadsområde som inte är ”särskilt utsatt område” med bibehållen köplats (beräknad tid till inflyttning). Nya utlandsfödda skall ej få inflytta eller upptas i kö till ”särskilt utsatta områden” förrän ordningen där återställts. Till samtliga hyresvärdar i området, privata som offentliga, skall inflyttning av nya, långsiktiga hyresgäster utan kriminell- eller drogbelastning underlättas genom offentligt finansierade hyresrabatter under förslagsvis 3 års tid.

40. Handlingstiden för uppehållstillstånd för asylsökande skall sänkas från dagens 2-3 år till 3 veckor med den asylsökanden under uppsikt. Därmed försvinner helt den psykiskt nedbrytande långa väntetiden på asylbesked. Samtidigt minskar gruppen undangömda papperslösa i samhället, som präglas av hopplöshet, tiggeri, kriminalitet och självmord.

41. Enligt FN:s flyktingkonvention är flyktingar människor som har flytt från sina länder på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) utgör dessa endast en mindre del av de människor som söker asyl i Europa.

42. Tiggeri har varit förbjudet i Sverige i 134 år, från 1847 till 1981. Förbudet togs bort eftersom det ansågs onödigt med Sveriges utbyggda sociala skyddsnät. Det sociala skyddsnätet finns kvar, men tiggeriet har återuppstått och måste därför åter förbjudas av samma skäl som varför det en gång infördes; att tiggeri är djupt ovärdigt för både givare och tiggare. Utländska tiggare som inte via passtämpel eller på annat sätt kan styrka att de har laglig uppehållsrätt i Sverige skall utvisas med återinreseförbud. Undantag skall gälla för etablerade svenska föreningar med insamlingstillstånd. Varje land ansvarar för sina medborgare, inte andras.

U-landsbistånd

43. Hållbara utvecklingszoner
Sverige skall ta initiativ till skapande av internationella utvecklingzoner i länder som angränsar till krigsområden för en god framtid åt kvotflyktingar. Zonerna minskar flyktingströmmarna för en bråkdel av vad Europas flyktingmottagning kostar per flykting och kan tjäna som föredömen åt alla underutvecklade länder för byggandet av en ny, fredlig värld.

Ytterligare fördjupning
Sverige måste ta initiativ till att ersätta dagens kortsiktiga u-landsbistånd som ofta tillfaller krigsherrar och diktaturer med långsiktig på-platsen-hjälp. Som första steg bör Sverige ta initiativ i Nordiska rådets och Nordiska ministerrådet att tillsammans med de övriga nordiska länderna bygga upp ekologiska, självförsörjande, demokratiskapande lokalsamhällen i grannländerna till konfliktdrabbade länder med stor emigration.
Korrekt utförd trädplantering med utbildning binder markfukt, stoppar jorderosion och ökenutbredning, ökar djurfaunan, ger bränsle, föda och produktion och försäljning av nötter, frukter och hantverksarbeten i form av fair trade-företag för vilka fördelaktiga mikrolån vid behov skall kunna ges. Samarbete skall ske med VI-skogen (http://www.viskogen.se/), som framgångsrikt lyckats med detta i länderna kring Victoriasjön i Afrika.
Med modern teknik som den svenska Väduren https://www.youtube.com/watch?v=S21U5LgMHMo&t=14s, solspisar och solugnar http://solaroven.com/, vilka är helt självförsörjande på energi och solkraft/bränslecell-anläggningar för t.ex. vattenpumpar och avsaltningsanläggningar av havsvatten och genom att bygga upp byskolor på demokratisk grund som skapar morgondagens entreprenörer, byggs och expanderar dessa lokalsamhällen.

Kollektivt, ideellt arbete är en stark tradition i de flesta U-länder. Därför förväntas många vilja delta i att bygga t.ex. deras eget hus. Även löner till lokalt anlitad expertis som t.ex. ingenjörer är avsevärt lägre i U-länder jämfört med svenska förhållanden. Under byggnadstiden erbjuds kost och logi i t.ex. tillfällig förläggning. Genom sådant deltagande av lokalbefolkningen redan från start erhålls ansvarskänsla och engagemang från dem i projektet. Projektbudgeten ger då maximalt med samhällsuppbyggnad per krona.
När en sådan by börjat fungera efter något eller några år förväntas den expandera med inhemsk inflyttning genom naturlig attraktionskraft. Dessutom skall då migrationsverket erbjuda flyktingar och invandrare i Sverige från i första hand dessa områden återinflyttning åt de som så önskar. Återinflyttningen skall baseras på skriftliga avtal med dessa regeringar, som alltid skall slutas innan lokalsamhällena påbörjas, där Sverige och eventuellt övriga deltagande länder garanteras en viss inflyttning från våra länder.

Vi är övertygade om att ingen flykting lättvindigt flyttar från sitt hemland, sin familj, släkt, kultur, miljö, språk m.m. En nackdel med en stor invandring till Sverige understött av våra generösa bidrag, är också att det ger signaler till de som kontrollerar avflyttningområderna att de kan kontinuerligt jaga oönskade, fattiga individer ut ur landet till Sverige.
En fortsatt okontrollerad och illa förberedd flyktinginvandring till Sverige skapar en försämrad välfärd, pga ytterligare ansträngd statsbudget. Att få mat, husrum och utbildning på sin egen kontinent kostar bara en bråkdel av motsvarande hjälp i ett i-land som Sverige. Omstart Sveriges reform
• Hjälper 10-tals upp till 100-tals nödlidande på plats till samma kostnad som för en enda flykting i Sverige.
• Befriar oss från segregationsproblem som följer med alternativet invandring till Sverige.
• Hjälper till att bygga upp välståndet i u-länderna på ett hållbart sätt.
• Ökar samhörigheten mellan i- och u-länder och skapar en gemensam ansvarskänsla för en fredlig värld.
Merparten av Sveriges Ulandsbistånd skall gå till skapande av sådana här hållbara zoner. Ambassadernas lönekostnader får ej så som avslöjats i media under 2014 belasta de årliga anslagen för U-landsbistånd.

44. Utöka skatteavdraget i deklarationen till 100% för bidrag till välgörenhetsorganisationer, och med maximalt 10 00 kr, även för sådana organisationer som har sitt säte utomlands, såsom fadderverksamheter och skolor till nödställda.

Skola och förskola

45. Fördjupning saknas.

46. Förstatliga alla kommunala skolor. Men tillåt privata skolor. Det kommunala självstyret förhindrar idag enhetliga minimistandarder på lärarkompetens och studiematerial, vilket talar för statlig reglering för de familjer som föredrar offentlig skola.

47. Inför tydliga regler i skolan. Ersätt hemspråksundervisningen med mer svenska-undervisning för bättre integration. Danmark har tex redan avskaffat hemspråksundervisning.
Förslag på regler, listan kan göras längre:
– Mobiler och musikspelare är förbjudna på skolan och beslagtas om de används.
– Inga mössor eller kepsar inomhus.
– Ingen nedskräpning. Ingen elev får passera skräp utan att städa upp.
– Inget tuggummi och godis i skolan.
– Lugn ska råda i korridorer, inget spring, knuffande eller “låtsasbråk” accepteras.
– Uppfostrat och tyst beteende krävs i matsalen.
– Vårdat språk gäller alla. Inga skällsord.
För efterlevnad av ordningsreglerna måste lärarna ges utökade befogenheter gentemot eleverna. http://skolvarlden.se/artiklar/sa-skapar-de-ordning-och-reda

48. Inför det nya skolämnet ”kommunikation” i skollagen och läroplanen för alla offentliga skolor, för utveckling av elevernas sociala kompetens. På lektionerna tränas eleverna i empati och gott bemötande. Exempel på skolarbete och hemarbete är att göra någon glad och att diskutera personens reaktion i grupp. Syftet med ämnet är att hjälpa barnen till bättre välmående, studieresultat, självförtroende och självkänsla. Följden blir en bättre studiemiljö och minskad förekomst av utanförskap, kränkande behandling och mobbning. Andreas Schleiche, ordförande i Pisastudien, betonar samtidigt vikten av att skolan utbildar i emotionell och social kompetens.
– Pisa tittar på viktiga aspekter av utbildning, och mäter fundamentala färdigheter. Men det finns mycket mer vi bör förvänta oss av utbildning. sociala och emotionella färdigheter har stor betydelse för hur framgångsrika människor blir i sina liv, säger Andreas Schleiche (Svenska Dagbladet, 2016-11-27)

49. Odling i praktik och teori skall ingå i lämpligt skolämne i grundskolan. Därmed kommer vår uppväxande generation att få en förståelse för, och känna sig delaktiga i, naturens kretslopp.

50. Tillåt hemundervisning för de med särskilda behov så som låg- samt högpresterande och mobbare. Nolltolerans för mobbning och totalt stöd för mobbade skall gälla i skolan. I lärarnas tjänstemannaansvar skall ingå att stävja varje form av tendens till mobbning.

Pensionärer

51. Ge pensionärer med vårdbehov rätt att få bo tillsammans med sin livspartner på vårdinrättningar, med lokalt tillagad, ekologisk mat och utomhusvistelse varje dag. Ekonomiskt stöd skall ges till anhöriga som vårdar sina åldringar i hemmet, vilket är mycket billigare för samhället än offentlig vård.

52. Fördjupning saknas.

Kollektivtrafik

53. Sänk kraftigt kollektivtrafikavgifterna åt alla, tex 50% skattefinansiering, 50% kollektivttrafikavgifter. Detta minskar framförallt miljöförstöringen och bilköerna.

Hälsa, vård och omsorg

54.  Slå ihop Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan (socialförsäkringssystemet) och Pensionsmyndigheten till en enda myndighet för bättre översikt och bättre hjälp till de som står utanför arbetsmarknaden, med England och Norge som förebild. I Norge är det myndigheten NAV som gör allt det Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheteten gör i Sverige. NAV sköter alltså alla ärenden som har med jobb, familj och socialförsäkring att göra. England har inför ett liknande system.

Decentralisera Sjukvårdsnämnderna till primärkommunerna som har bättre lokalkännedom. Komplementärmedicinska utövare skall erhålla en betydande del av sjukvårdsbudgeten i varje kommun för bättre individuell valfrihet.

55. Fördjupning saknas.

56. Fördjupning saknas.

57. Momsbefria alla ekologiska livsmedel. De kommer från näringsrika och mindre giftiga jordar och har därför bättre näringsinnehåll, godare smak och mindre giftinnehåll vilket borgar för bättre folkhälsa och renare miljö. Under hela mänsklighetens historia fram till 1944 var all mat ekologisk, och är en grundförutsättning för en hållbar miljö och god hälsa för alla livsformer. Målsättningen är därför att alla livsmedel blir ekologiska återigen.

Momsbefria även icke legitimerade utövare av hälso- och sjukvård, motion och dans. Idag har komplementärmedicinska utövare en kostnad för moms på 25% av sin vinst. Detta snedvrider konkurrensen gentemot legitimerade utövare så som bl.a. kiropraktorer som är momsbefriade.

58. Alla skolor, daghem och sjukhus skall servera på plats tillagad ekologisk mat till minst 50 % med målsättning att uppnå minst 100 % inom fem år.

59. Eftersom produkter som är skadliga för hälsan, såsom cigaretter och alkohol, får säljas fritt, så måste givetvis samma salufrihet gälla även naturmedel som tvärtom är bra för hälsan. Så är dock inte fallet. Sedan 1993 har gradvis, och nu merparten av effektiva naturmedel tvingats bort från marknaden genom olika former av ändrad lagstiftning såsom
a) krav på läkemedelsregistrering vilket kräver kostnadskrävande studier som inte kan finansieras av den komplementärmedicinska industrin.
b) saluförbud av ofarliga, men verksamma örter och livsmedel.
c) onödiga förbud och restriktioner på själva utövandet av icke legitimerade hälsoterapeuters behandlingar.
d) kraftig begränsning i marknadsföringen av kända hälsoeffekter.

Därför behöver 1978 års naturmedelslag återinföras och alla restriktioner som tillkommit därefter upphävas, såsom 1993 års naturläkemedelslag och 2006 års uppdelning i traditionella växtbaserade läkemedel och växtbaserade läkemedel. Därigenom tillåts återigen alla naturmedel för in- eller utvärtes bruk, innehållande ämnen som använts traditionellt eller ej bevisats vara skadliga. Därigenom kommer också information om medlens kända hälsoeffekter återigen att tillåtas. Så här definieras naturmedel enligt 1978 års naturmedelslag:
”Med naturmedel förstås sådant medel, som enligt betryggande erfarenhet vid normalt bruk ej medför hälsorisker för människor eller djur och i vilken den verksamma beståndsdelen är en växt-, eller djurdel, ett mineral eller i naturen förekommande bakteriekultur, salt eller saltlösning”.

60. Fördjupning saknas.

61. Staten skall prioritera komplementärmedicinsk forskning under överseende av LIM (Läkarföreningen för Integrativ Medicin). Forskningen skall syfta till att utveckla läkemedel som botar sjukdomar utan allvarliga biverkningar och livslångt medicinberoende. Läkemedelsverket skall även börja tillverka och saluföra sådana läkemedel.

62. Det finns inga vetenskapliga studier som visar på positiva effekter av elchocksbehandlingar och därför skall de tas bort från vården.

63. Minimera tvångsvård av barn, genom att stryka § 6 i lagen (1991:52) om vård av unga som tillåter omedelbar tvångsvård utan domstolsbeslut, genom att stryka § 2 som tillåter tvångsvård p g a bristande hemförhållanden, genom att specificera i § 3 som tillåter tvångsvård p g a barnets eget beteende att det ej får förekomma tvångsmässiga omhändertaganden i längre tid än max en timme pga. beteende för stunden, t.ex. på sjukhus och genom att specificera att för att tvångsvård av barn skall bli aktuellt så måste socialsekreteraren presentera bevis på att ett omhändertagande är nödvändigt för barnets bästa.

64. Fördjupning saknas.

65. Fördjupning saknas.

66. Upphäv förbuden i patientsäkerhetslagen för komplementärmedicinska terapeuter att behandla vissa sjukdomar, att använda sprutor, att använda medel rektalt och att behandla barn under 8 år. Ett av många exempel på vad dessa förbud lett till är att de mest kraftfulla homeopatiska medlen mot bl.a. Borelia, som tas rektalt, försvunnit från marknaden i Sverige. Tusentals patienter får ingen medicinsk hjälp pga den stadigt ökande antibiotikaresistensen och brist på behandlingsalternativ. Enligt vårdförbundet orsakar den offentliga sjukvården i Sverige tusentals dödsfall årligen pga felbehandlingar. Därför måste den ofarliga komplementärmedicinen tillåtas att bedrivas funktionellt. Preparaten de använder skall vara antingen godkända läkemedel eller naturmedel, som definieras i punkt 28.

67. Vid beteendestörningar såsom autism, ADHD, schizofreni, Asperger m.m. skall kostomläggning med Omega 3-tillskott ske innan syntetisk medicinering får insättas. Gluten, laktos, kasein, vitt socker samt soja skall då uteslutas från kosten. https://kurera.se/ny-forskning-fiskolja-kan-hjalpa-barn-med-adhd/
https://www.facebook.com/friskarebarnochunganu/

Miljö

68. Miljöbalkens försiktighetsprincip stadgar att ”så fort det finns risk för skada på människors hälsa eller miljö skall åtgärder vidtas för att förebygga, hindra eller motverka detta.” Eftersom försiktighetsprincipen sällan åtföljs så måste den göras tvingande med straffpåföljder.

69. Ersätt Wifi med trådbundna nätverk på förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus. Över 1500 vetenskapliga studier som behandlats av EU-parlamentet (Bioinitiativrapporten) har fastställt att mikrovågsstrålning ger skadliga hälsoeffekter. Det borde räcka! http://www.ltz.se/opinion/insandare/se-upp-med-mobilens-stralning

70. Utred orsakerna till den tilltagande bi-, fågel- och fiskdöden.
Utöka befintliga studier om påverkan från elektromagnetisk strålning

71. Utred och stoppa eventuell förekomst av chemtrails/geoengineering! All eventuell förekomst av giftiga ämnen som inte är nödvändiga för planens framdrivning, skall förbjudas och eventuella sprayanordningar avlägsnas före start från alla civila och militära svenska flygplatser.
Mer om geoengineering/chemtrails

72. Avskaffa CO2-skatten och handeln med utsläppsrätter, som tillåter storföretagen oförminskade utsläpp. Skärp istället straffen för miljöbrott. Miljömässigt bästa tillverkningsprocesser måste tillämpas vid alla nya verksamheter.

73. Skärp bullerlagstiftningen och utöka tillsynen av den vad gäller motorfordon utan tillräcklig ljuddämpning. Böter skall alltid utfärdas.

74. Skärp och förbättra tillämpningen av nedskräpningslagen:
– Specificera att den också omfattar husdjurs avföring och cigarettfimpar. Cigarettfimpar är undantaget i lagen trots att det är det absolut vanligaste skräpet som slängs på marken, närmare bestämt ca. 1 miljard fimpar per år.
– Även ringa nedskräpning skall ge böter.
– Civildepartementet måste ge polismyndigheterna i direktiv att patrullera på offentliga platser med nedskräpningsproblem eftersom endast ett tiotal personer per år lagförs för brott mot nedskräpningslagen.
http://www.svt.se/nyheter/vanligaste-skrapet-undantaget-i-nya-nedskrapningslagen

75. Sju regionala djurförsöksetiska nämnder och en central djurförsöksetisk nämnd beviljar idag tillstånd för ca 95% av ansökningarna för djurförsök, drygt 2000 per år, trots att dessa i många fall uppenbarligen innebär ett stort lidande för djuren. I den takt naturliga hygien-, skönhets- och medicinprodukter ersätter syntetiska, minskar djurtestbehovet. Dessutom finns det många laboratorietester på cellodlingar mm som alternativ till djurförsök. Målsättningen är ett så djurvänligt samhälle att de djuretiska nämnderna inte längre behövs och kan avskaffas.

Omstart Sverige föreslår således att alla plågsamma djurförsök skall förbjudas och att de djurförsöksetiska nämndernas uppgift skall ändras från att tillåta lidande och väga lidandet mot nyttan, till att avgöra vilka djurförsök som inte innebär lidande och därmed kan beviljas.

Vidare föreslår vi en ändrad sammansättning av de djurförsöksetiska nämnderna så att inte försöksdjursbeivrarna är i majoritet.
• NU: två jurister (ordförande och vice ordförande). FÖRSLAG: en jurist
• NU: sex forskare och djurtekniker FÖRSLAG: tre forskare
• NU: sex lekmän som representerar allmänheten samt djurskyddsorganisationer
FÖRSLAG:  sex lekmän bibehålles

76. Avskaffa Sveriges minkfarmar för pälsframställning så som flera Europeiska länder redan gjort pga de onaturliga livsbetingelserna för minkarna.

Jord-, skogsbruk, fiske och gruvdrift

Gör Sverige till ett föregångsland inom ekologisk och hållbar utveckling genom följande åtgärder.
77. Gör Sverige till en GMO-fri zon. Syftet med GMO-grödor är att de skall tåla mer bekämpningsmedel, vilket gör dem giftigare att äta. Omstart Sverige kräver därför att Sverige blir en GMO-fri zon. https://www.youtube.com/watch?v=aiYcFM-GQ-Q

78. Återinför konstgödselskatten som slopades 1/1 2010. Konstgödselskatten har varit ett utmärkt redskap för att både minska övergödningen av våra hav och jordbrukets klimateffekter. http://miljo-utveckling.se/slopad-jordbruksskatt-leder-till-overgodning/

79. Stoppa all slamspridning på åkrarna från svenska reningsverk innehållande kemiska gifter och tungmetaller. Se: http://www.renakerrenmat.se/ Sådant slam kommer att minska i omfattning allteftersom reningsverken omvandlas till processanläggningar, se separat punkt.

80. Fördjupning saknas

81. Påskynda omställningen till ett ekologiskt lantbruk och fiske genom att befria alla svenska ekologiska jordbruk och ekologiska djurhållare till dess att deras andel av den inhemska årsproduktionen i deras respektive bransch (vegetabilieproduktion, mejeriproduktion respektive ägg & köttproduktion) uppgår till 80% för att därefter gradvis återbeskattas. Reformen betalas med slopandet av EU-avgiften då Sverige lämnar EU. Fiskerinäringen blir ekologisk lagstiftningsvägen genom förbud mot små maskor i nät och trål som fångar småfisk som är nödvändig för tillväxten och förbud mot kustnära trålfiske.

Genom framtida EU-utträde kan EU:s jordbruksstöd snabbt fasas ut, eftersom jord- och skogsbruket genom minskat blankettkrångel och vår föreslagna skattefrihet återfår sin vinst från produktförsäljning i stället för från bidrag. Denna ökade konkurrens ger positiva bieffekter som minskad överproduktion och kassering av denna mat, korrekt prisbildning och höjd kvalitetsutveckling. Stöd kvarstår eller införs för omställning till bl.a. ekologiskt jord- och fiskbruk, skapande av våtmarker och självförsörjande jordbruk med gårdsbutiker. Sistnämnda stöd bidrar till att göra Sverige till ett mer självförsörjande, oberoende och miljömässigt hållbarare land.

82. Behåll skogarna! Selektiv skogsavverkning är den ursprungliga, naturliga och enda möjliga avverkningsmetoden som bibehåller naturens mångfald. Ett schablonavdrag i inkomstdeklarationen skall göra omställningen kostnadsneutral för skogsägarna. Skogsvårdslagen är i själva verket en skogsförstörelselag som främjar rovdrift med kalhyggen och kraftig minskning av skyddsvärda naturvärden som följd. Omstart Sverige kräver flera ändringar av skogsvårdslagen, bl.a. totalförbud av all kalhyggesavverkning, stor som liten. Detta uppnås genom krav på ett ständigt minsta skogsbestånd definierat som ett minsta antal träd (80?) per tunnland bördig skogsmark (5 000 m2) med en viss minsta diameter (60 cm?), en meter ovan mark. Förslaget inom parentes motsvarar ett träd var 8:e meter. Det finns sedan flera decennier tillbaka högeffektiva små avverkningsfordon för selektiv avverkning. Miljö- och jordbruksutskottet ges i uppdrag att fastställa detaljföreskrifter för bestämmande av bördig skogsmark och arealgränsdragning med praktiska exempel för skogsägarna.

83. Skriv om minerallagen så att den säkrar svenska intressen. Förslagsvis skall markägarna och svenska staten tillförsäkras 10% vardera av gruvföretagens vinster. Gruvföretagen skall vara skyldiga att återställa naturen efter provbrytning och lämnande. Svenska företag ska ha företräde vid flera bud på samma mark.

Utrikespolitik

84. Fördjupning saknas.

Försvar

85. Återinför civilförsvaret
– Förbättrat personskydd för civilbefolkningen (Kommunala skyddsrumsplaner återinrättas, utrustning, utbildning, psykologiskt försvar mm)
– Matproduktion över hela landet för tryggad livsmedelsförsörjning i händelse av ockupation och krig. Detta kräver en ny jordbruks- och landsbygdspolitik.
– Återuppbyggnad av mobiliseringsförråd och beredskapslager, som kontinuerligt underhålls. Det som plockas ut och ersätts, används i katastrofhjälp.
– Lokal energiproduktion stimuleras för mindre sårbarhet.

86. Militära utlandsuppdrag skall kräva minst 2/3 riksdagsmajoritet. Bevarad neutralitet = nej till Nato-medlemskap.

Partiprogram för utskrift
Fördjupat partiprogram (detta) för utskrift

Uppdaterat 6 januari 2018