Partiprogram

Nedanstående partiprogram är ett handlingsprogram för att få skeppet Sverige på rätt köl igen. 

Vi vill väldigt gärna att du är med och utvecklar idéer tillsammans med oss. Du är mer än välkommen att bli medlem, och även att vara aktiv inom partiet.

Varför omstart?

För att det går utför på många områden i Sverige. Det som krävs är framför allt en stärkt demokrati med politiker och tjänstemän som ställs till ansvar på riktigt, vilket skapar mer genomtänkta beslut. Sverige behöver uppdatera sitt regelverk och därefter starta om.

Därför har Omstart Sverige utvecklat ett kortfattat partiprogram i punktform med möjlighet till fördjupning.


INNEHÅLL           
PUNKTER           

Stärkt demokrati 1-17
Internet och media 18
Polis och trygghet 19-23
Företagsamhet 24-29
Banksystemet 30-34
Energi 35-37
Invandring 38-42
U-landsbistånd 43-44
Skola och förskola 45-50
Pensionärer 51-52
Kollektivtrafik 53
Hälsa, vård och omsorg 54-67
Miljö 68-76L
Försvar 85-86

KLICKA PÅ ÖNSKAD RAD FÖR FÖRDJUPNING !

Stärkt demokrati!
1. Återställ och skydda grundlagen från ytterligare försämringar av de enskildas fri- och rättigheter samt journalisters rätt till det fira ordet.

2. Halvera antalet riksdagsledamöter från 349 till 175 st.

3. Avskaffa riksdagsledamöternas fallskärmar och granska deras förmåner.

4. Avskaffa småpartispärren.

5. Inför fullständiga personval.

6. Samtliga riksdagsledamöter skall genomgå en introduktionskurs i juridik i egenskap av lagstiftare.

7. Inför närvaroplikt i riksdagen.

8. Partisekreterarna är inte valda av svenska folket och måste därför flytta ut ur riksdagen och avlönas av respektive parti.

9. Inför beslutande folkomröstningar i viktiga samhällsfrågor. I dag är de endast rådgivande.

10. För att införa juridiskt ansvar skall såväl kommuner, domstolar och politiska partier registreras som juridiska personer med organisationsnummer och säte och samtliga partibidrag skall redovisas offentligt.

11. Skärp tjänstemannaansvaret.

12. Inför ministerstyre och ämbetsmannaexamen, för att minska byråkrati och motverka långa handläggningstider.

13. Externa revisorer skall krävas för all offentlig verksamheter, politiska partier och banker.

14. Förbjud fallskärmsavtal inom alla statliga och kommunala verksamheter.

15. Liberalisera Lagen om offentlig upphandling för ökad konkurrens, värnande om mindre aktörer och snabbare & effektivare handläggningar.

16. Inför en folkvald författningsdomstol som står över alla domstolar, övervakar lagstiftningen och tar över JK:s och JO:s uppgifter, för medborgarnas rättssäkerhet.

17. Tele, el, bank och kollektivtrafik ska vara i statens ägo för att egen regi ger kostnadsbesparingar och lägre taxor, samt för att säkra underhållet.

Internet och media
18. Effektivisera Granskningsnämnden för Sveriges Radio och TV med straffutdömanden för partiska eller osakliga radio- och TV-sändningar.

Polis och trygghet
19. Fler poliskontor och decentraliserad polismyndighet samt ordningspolis med höga krav på fysik.

20. Det skall inte vara tillåtet att frikänna mördare som skyller på varandra bara för att det inte går att bevisa vem som gjort vad.

21. Samtliga deltagare i en gruppvåldtäkt skall dömas, även om det inte går att fastställa vem eller vilka som gjort vad.

22. Stärk vittnesskyddet och brottsofferskyddet.

23. Inför merr rehabiliterande samhällstjänst i straffskalan vid ungdomsbrott och ta bort straffrabatterna som idag sänker straffen ned till en femtedel.

Företagsamhet
Det är genom att hjälpa framför allt småföretagen som nya jobb kan skapas, inte genom att hjälpa löntagarna genom jobbskatteavdrag.

24. Halvera stegvis socialavgifterna & arbetsgivaravgifterna.

25. Slopa de sk. 3:12-reglerna som bl.a. tvingar småföretagare att betala mycket högre skatt än storföretagen.

26. Inför lärlingsplatser för unga med minimilöner enligt tysk modell.

27. Tillåt minimilöner lägre än kollektivavtal efter långvarig arbetslöshet och sjukskrivning.

28. Höj den skattefria inkomsten för alla löntagare till 120 000 kr per år, för att hjälpa låginkomsttagare och stimulera arbetslösa, långtidssjukskrivna m.fl. att försörja sig själva.

29. Hjälp nya uppfinningar att se dagens ljus!

Penningreform
30.Återinför riksdagens och regeringens kontroll över Riksbanken som upphörde 1 januari 1999, för politisk styrning av kreditgivnings- och penningpolitiken.

31. Förbjud spekulation med bankspararnas pengar, tex genom en sk. bankdelning.

32. Överför rätten att skapa nya pengar vid utlåning från privatbankerna till Riksbanken. Därmed förstärks statsbudgeten med detta kapital för finansiering av välfärden.

33. Lagstadga kontanternas bevarande för att stärka individens frihet och integritet.

34. Hela Sveriges guld- och valutareserv skall tas hem till Sverige.

Energi
35. Påskynda omställningen till förnyelsebara energikällor.

36. Bygg en transmutationsreaktor för neutralisering av radioaktivt kärnavfall.

37. Reformera Energimyndigheten med generösare stöd för ickekonventionella uppfinningar och slopa kravet på maximalt 50 % finansiering från extern part.

Invandring
38. Inför prov i Sveriges språk, statsskick, historia, sedvänjor och demokrati, följt av avläggande av ed för alla invandrare för bättre integration i det svenska samhället.

39. Återställ lag och ordning i de invandrartäta sk. ”särskilt utsatta områdena” dit lagen inte når.

40. Handlingstiden för uppehållstillstånd för asylsökande skall sänkas från ca 3 år till maximalt 3 veckor och ske under bevakning, vilket tillsammans med återupprättade gränskontroller förhindrar fortsatt ökning av andelen papperslösa och deras tillflykt till ”no go-zoner” i Sverige.

41. Uppehållstillstånd skall endast ges till den mindre andel asylsökande som är flyktingar enligt FN:s definition.

42. Tiggeri skall förbjudas med undantag av föreningsinsamlingar och tillfälliga olyckshändelser.

U-landsbistånd
43. Använd merparten av U-landsbiståndet till skapande av hållbara utvecklingszoner i länder som angränsar till krigsområden åt kvotflyktingar.

44. Tillåt 100%-iga skatteavdrag för bidrag till välgörenhetsorganisationer.

Skola och förskola
45. Inför vårdnadsersättning för vård av egna barn under deras första tre levnadsår för en trygg uppväxt.

46. Förstatliga alla kommunala skolor. Men tillåt privata skolor.

47. Inför tydliga regler i skolan och ersätt hemspråksundervisningen med mer svenska-undervisning för bättre integration.

48. Inför ett nytt skolämne ”kommunikation” där eleverna tränas i empati och gott bemötande.

49. Inför odling i skolundervisningen.

50. Tillåt hemundervisning för elever med särskilda behov.

Pensionärer
51. Ge pensionärer med vårdbehov rätt att få bo tillsammans med sin livspartner, med lokalt tillagad, ekologisk mat och utomhusvistelse varje dag.

52. Inför ett skattefritt grundavdrag på pensionsinkomsten med 15 000 kronor per månad, med årlig indexuppräkning.

Kollektivtrafik
53. Kraftigt sänkta kollektivtrafikavgifter åt alla, tex 50% skattefinansiering + 50%-iga kollektivttrafikavgifter.

Hälsa, vård och omsorg
”Låt maten vara din medicin och låt medicinen vara din mat” Hippokrates

54. Slå ihop Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan /socialförsäkringen och Pensionsmyndigheten till en myndighet för bättre översikt och bättre hjälp till de som står utanför arbetsmarknaden.

55. Komplementärmedicinen skall integreras med den offentliga sjukvården för bättre behandlingsresultat och ökad valfrihet under eget ansvar.

56. Inför skatteavdrag för egenvård, kallat botavdrag.

57. Momsbefria ekologiska livsmedel, kroppsbehandlingar, motion och dans.

58. Alla skolor, daghem och sjukhus skall servera på plats tillagad ekologisk mat.

59. Minska restriktionerna på naturmedel för fri tillgång och information om dess effekter.

60. Innehållsdeklarationen på livsmedel skall innehålla samtliga tillsatser oavsett mängd, vilket inte är fallet idag.

61. Stöd komplementärmedicinsk forskning för att hitta effektivare och biverkningsfria läkemedel.

62. Avskaffa elchocksbehandlingar eftersom det saknas bevis på positiva behandlingsresultat.

63. Omhändertagande av barn skall föregås av domstolsbeslut.

64. Lagfäst föräldrars rätt att bestämma om deras barn skall vaccineras eller ej.

65. Utred skadliga hälsoeffekter av vaccinering, inför krav på bevisad effekt och häv läkemedelsbolagens åtalsimmunitet för vaccinationsskador.

66. Tillåt komplementärmedicinska terapeuter att behandla alla sorts sjukdomar, att injicera och att med målsmans tillstånd behandla barn under 8 år.

67. Vid beteendestörningar skall kostomläggning med kosttillskott ske innan syntetisk medicinering får insättas.

Miljö
68. Miljöbalkens försiktighetsprincip skall praktiseras inom hälsa och miljö.

69. Ersätt Wifi med trådbundna nätverk i alla förskolor och skolor pga hälsorisker enligt över 1500 studier.

70. Utred orsakerna till den tilltagande bi-, fågel- och fiskdöden.

71. Utred och stoppa eventuell förekomst av chemtrails/geoengineering i svenskt luftrum.

72. Avskaffa CO2-skatten och handeln med utsläppsrätter.

73. Skärp bullerlagstiftningen vad gäller motorfordon utan tillräcklig ljuddämpning.

74. Skärp nedskräpningslagen.

75. Tillåt endast icke plågsamma djurförsök. Alternativa metoder finns redan.

76. Avskaffa Sveriges minkfarmar pga de onaturliga livsbetingelserna för minkarna.

Jord-, & skogsbruk, fiske och gruvdrift
Gör Sverige till ett föregångsland inom ekologisk och hållbar utveckling genom följande åtgärder

77. Gör Sverige till en GMO-fri zon.

78. Återinför konstgödselskatten.

79. Stoppa den giftiga slamspridningen från reningsverk på åkrarna.

80. Uppgradera reningsverken till mikrobakteriologiska processanläggningar som skapar nyttig kompost t.o.m. av läkemedelsrester.

81. Påskynda omställningen till ett ekologiskt lantbruk och fiske genom skattelättnader.

82. Behåll skogarna! Ersätt kalhyggesavverkning med selektiv skogsavverkning.

83. Skriv om minerallagen så att den säkrar svenska intressen.

Utrikespolitik
84. Samhällelig beslut ska tas så nära folket som möjligt, för genomtänkta och bra beslut och möjlighet till folkligt medinflytande. Därför är det dags för Svexit – Sverige lämnar EU!

Försvar
85. Återinför civilförsvaret.

86. Militära utlandsuppdrag skall kräva minst 2/3 riksdagsmajoritet.

                                                                                                              6 jan. 2018